Akademická rada

Akademická rada Vysoké školy obchodní a hotelové je poradním orgánem rektorky.

Členy Akademické rady jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠOH uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost a zástupci akademické obce VŠOH z řad akademických pracovníků.

Akademická rada na svých zasedáních posuzuje zejména návrhy studijních programů a jejich úprav. Dále pak projednává návrhy strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠOH a každoročního plánu jeho realizace, zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dodatky k této zprávě, vč. dodatků, výroční zprávy o činnosti VŠOH za příslušný kalendářní rok, návrhy na členy Rady pro vnitřní hodnocení, žádostí o akreditace, jejich rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditací studijních programů nebo žádostí o institucionální akreditaci, pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality uvedených činností, schvaluje také složení komisí pro státní závěrečné zkoušky. Projednává i další otázky, které jí předloží rektorka nebo jejichž projednání navrhne některý z členů Akademické rady.

Složení Akademické rady VŠOH:

PhDr. Ludmila Bartoňová
Ing. Jan Dufek
doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.
JUDr. Helena Fišerová
doc. Ing. Roman Horák, CSc.
prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.hc.
Ing. Jiří Imrýšek
prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
Ing. Radim Jančura
Ing. Stanislav Juránek
doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.
Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.
Ing. Vít Obenrauch
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D
prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.
doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.
doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.
Ing. Pavel Vajčner
Ing. Beatrice Vojtková
Mgr. Zuzana Vojtová
prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Ing. Gabriela Zedníčková
Mgr. Yvonne Zelníčková