Kombinované studium

Kombinované studium  

 

Cíleučební plán a obsah studia v kombinované formě jsou shodné se studiem prezenčním a informace o nich jsou na těchto webových stránkách. Již v akademickém roce 2008/2009 škola vedle prezenčního studia otevřela studium kombinované. Obě formy studia jsou rovnocenné a poskytují bakalářské vysokoškolské vzdělání, tedy titul bakalář. Absolvování bakalářského studia umožňuje nejen vykonávat funkce požadující vysokoškolské vzdělání, ale také pokračovat v uvažujícím navazujícím vysokoškolském studiu magisterském.

 

Způsob výuky:

 

Kombinovaná forma studia představuje specifickou formu, která je kombinací prezenční a distanční formy studia. Studenti této formy studia získají během studia stejné znalosti jako studenti prezenční formy studia. Výuka bude probíhat rozdílným způsobem. Bude sestávat z prezenční výuky a samostudia.

Prezenční část výuky bude nabývat formy soustředění (tutoriálu). Soustředění budou kombinací přednášek, cvičení a konzultací v závislosti na povaze vyučovaného předmětu. Soustředění probíhají v pátek a sobotu dle aktuálního rozvrhu. Také počet tutoriálů závisí od aktuálně studované semestru, v průměru 5x za semestr.

 

Student bude upozorněn na problémové okruhy, které látka obsahuje, a tyto budou podrobněji vysvětleny a procvičeny. Soustředění zároveň poslouží pro studenta jako konzultace. Student zde bude mít možnost osobně konzultovat nejasnosti související s probíranou látkou a problémy související se zpracováním individuálních prací studentů, které jim byly zadány vyučujícím předmětu.

 Kombinovaná forma studia předpokládá zvládnutí části látky formou samostudia. Za tímto účelem budou pro studenty k dispozici studijní opory. Studijní opory bude mít student k dispozici v elektronické formě na vnitřním informačním systému vysoké školy (e-learningu). Tato forma studijní opory je velmi praktická a umožňuje operativní zásahy vyučujícího do vystavených materiálu a jejich aktualizaci v souvislosti s reálným vývojem (změny legislativy, doplnění literatury atd.). Studijní opory ke všem předmětům vyučovaným v daném semestru budou mít studenti k dispozici před zahájením semestru.

Studijní oporyposlouží jako průvodce studiem a napomohou studentovi zvládnout a správně pochopit látku při samostudiu. Studijní opory ke každému předmětu budou obsahovat názorný návod, jak v průběhu semestru v daném předmětu pracovat a jak postupovat, aby studenti látku zvládli a správně pochopili. Studijní opory budou obsahovat nejen výklad látky, která bude probíraná na jednotlivých soustředěních, a odkaz na literaturu, z níž je možno látku pro lepší pochopení nastudovat, ale také názorné příklady k procvičení. Na těchto příkladech si studenti zvládnutí látky ověří.

 

Studentům budou k dispozici také různé multimediální pomůcky v závislosti na typu vyučovaného předmětu. Multimediální pomůcky budou nabývat formy autokorekčních testů vystavených na e-learningu, audiovizuálních záznamů a prezentací z přednášek. Tyto poslouží k lepšímu zvládnutí látky.

 Znalosti studenta a jeho zvládnutí látky bude v průběhu semestru prověřováno prostřednictvím potů. Poty jsou písemné úkoly zadávané vyučujícím. Poty se budou lišit dle povahy vyučovaného předmětu.

 

Ke komunikaci studenta s vyučujícím budou sloužit jednak soustředění, na kterých budou studentům zodpovídány dotazy, jednak elektronická komunikace s vyučujícím.

Kritériem přijetí ke kombinovanému studiu obou oborů je úspěšně vykonaná maturitní zkouška. Praxe studenta není podmínkou.

 

 V rámci přijímacího řízení se nekonají přijímací zkoušky, pouze motivační pohovor, který zahrnuje volbu volitelných předmětů a cizích jazyků.