Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy

 Navazování mezinárodních kontaktů a prohlubování zahraničních vztahů je jedním z dlouhodobých cílů VŠOH. Prostřednictvím intenzivní spolupráce se zahraničními vysokými školami podobného zaměření a zapojením školy do společných aktivit v rámci výuky chceme dosáhnout internacionalizace naší instituce. Strategie VŠOH v oblasti mezinárodní spolupráce vychází mimo jiné z aktivit programu Erasmus. Intenzivní spolupráce probíhá především výměnou studentů, pedagogů a zaměstnanců a společnými výzkumnými činnostmi. Výzkumná činnost zahrnuje například výzkumy zaměřené na interkulturní odlišnosti působící v odvětví cestovního ruchu, legislativní odlišnosti zemí zapojených do průmyslu cestovního ruchu anebo komparační analýzy nabídky cestovního ruchu.

 

Základní priority VŠOH v rozvoji medzinárodních vztahů

 

 

Organizační struktura zahraničního oddělení

  • Statutární zástupkyně VŠOH - Nejvyšší reprezentant VŠOH. Má konečné slovo a právo veta pro všechny mezinárodní smlouvy uzavírané se zahraničními institucemi v programu Erasmus i mimo něj, pro rozdělováním finančních prostředků v rámci Erasmu. Kontroluje a podepisuje všechny výkazy a žádosti jdoucí na Erasmus.
  • Vedoucí zahraničního oddělení - Má na starosti organizaci, uzavírání a kontrolu mezinárodních vztahů, a to jak pro Evropské, tak i pro mimoevropské země. Vytváří vnitřní předpisy a nařízení upravující danou oblast. Komunikuje se zahraničními školami, dojednává schůzky, vyzváří návrhy dohod
  • Institucionální koordinátorka Erasmu - Jejím úkolem je koordinovat veškeré mobility (studentské, učitelské i zaměstnanecké), kooperace s NAEP, komunikace se zahraničními školami zapojenými do programu Erasmus, dojednávání schůzek se zástupci těchto škol, uzavírání bilaterálních dohod (zde má konečné podpisové právo pouze statutární zástupkyně VŠOH). Dále vypisuje výběrová řízení pro všechny tipy mobilit. Zajišťuje také propagaci Erasmu v rámci naší školy i mimo ni.
  • Asistenti koordinátorky Erasmu -  Jedná se o dva vybrané studenty VŠOH, kteří měly zájem vypomáhat v koordinaci programu Erasmus. Pomáhají hlavní koordinátorce Erasmu s propagací programu Erasmus mezi studenty, komunikací s ostatními studenty, pořádáním informačních seminářů pro studenty. V případě přijíždějících studentů plní funkci buddy a starají se o přijíždějící studenty ze zahraničí po celou dobu jejich pobytu. Podmínkou pro přijetí studenta(tky) do této funkce je jeho(její) velmi dobrá znalost anglického jazyka.